ملا وحید
•    رلپسې څلورمه برخه
•    د ازره ولسوالی د تیرو یوولسو کلونو په دوران کې تقریبآ څلور میاشتې د امریکايئ عسکرو د شتون شاهده وه او هغه هم د

...

بسم الله الرحمن  الرحيم

مردان از دامن پاك  مادر  به معرج رسيده اند ،
اولين مدرسه  همه انسانها  دامن پاك  مادر 

...