محمد عالم افتخار

                         (اهدای عامِ آموزش خواندن و نوشتن) 

در میان هزاران و ملیونها اکتشاف و اختراعی که نوع بشر از سپیده دم زیستار خود در طبیعت؛ به آنها پیروز شده است؛ اختراع خط؛ «مبداء تاریخ» انسانی قرار گرفت که تا کنون به قوت خویش باقی است. برای اینکه خط اَبَر اختراع بشر است و اَبَر اختراع ها شمار محدودی داشته اند و خواهند داشت و به خلاف ابداع ها و نو آوری های بسیط؛ تصادفی یا آسانیاب نبوده و بلکه هرکدام بر چندین اَبَر اختراع پیشینه همانند ستون ها؛ اتکا نموده بالا می آیند.

پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل«.
منابع : ازسایت های انترنیتی و واز یادا شت های فشرده مطالعات روزمره

بقیه در ضمیمه

پوهاند محمد بشیر دودیال

(Lexicography and Encyclopedia)

(درېیمه برخه)

د نننۍ نړۍ د علمی او څیړنیزو مراکزو یوه ځانګړتیا د هغو د وخت کمښت او د وخت ښه مدیریت کول دي. په تیره بیا ګڼ شمیر څیړنیزو چلند بیلګو کې څیړونکی له خپلو مسلکی، طبیعی ، تاریخی، جغرافیایی، حقوقی او نورو اصطلاحاتو سره مخامخ کیږی، چې د خپل کار دبهیر د نه درولو او د وخت د نه ضایع کیدو لپاره باید سمدستی د مربوطه اصطلاح په هکله لنډ ارتیکل ترلاسه او د هغې د معلوماتو په ادامه خپل اصلی کارته دوام ورکړی.

 

پوهاند محمد بشیر دودیال

(Lexicography and Encyclopedia)

(دوهمه برخه)

قاموسونه بیلابېل ډولونه لري: تشریحی تاریخی ، تشریحی جغرافیایی، بشپړ او لنډ، عمومي او څانګیز، ادبی او دیالیکتیک، فرازیالوژیکی او ترمینالوژیکی( داصطلاحاتو) او نور.

 

پوهاند محمد بشیر دودیال

(Lexicography and Encyclopedia)

(لومړۍ برخه)

په څیړنه، زده کړه او علمی چارو کی د پوهنتونو درسی کتاب Textbook، د یوه هیواد احصائیوی کلنۍ( Statistical yearbooks)، دایرة المعارفونه (Encyclopedia) او قاموسونه (Dictionary )ډیر اعتباری او ضروری مرجع اثار او اخځ شمېرل کیږی.

 

محمد عالم افتخار

                     (مقدماتی بر تئوری های پسا کرونایی ـ 2) 

اصل «تنازع بقا» به مثابهء دینامیزم مسلم و خواه ناخواه در گسترهء حیات به ویژه در ساحهء فرانباتی از بسیار قدیم شناخته شده بود؛ ولی به ناگزیر در نحوهء بیان و تعبیر و تفسیر و درجهء اهمیت آن از زمانی تا زمانی و از مکانی تا مکانی تفاوت هایی پیدا میشد و حتی تضاد و تعارض حادث میگردید

 

محمد عالم افتخار

                     (مقدماتی بر تئوری های پسا کرونایی ـ 2) 

اصل «تنازع بقا» به مثابهء دینامیزم مسلم و خواه ناخواه در گسترهء حیات به ویژه در ساحهء فرانباتی از بسیار قدیم شناخته شده بود؛ ولی به ناگزیر در نحوهء بیان و تعبیر و تفسیر و درجهء اهمیت آن از زمانی تا زمانی و از مکانی تا مکانی تفاوت هایی پیدا میشد و حتی تضاد و تعارض حادث میگردید

 

محمد عالم افتخار

                     (مقدماتی بر تئوری های پسا کرونایی ـ 2) 

اصل «تنازع بقا» به مثابهء دینامیزم مسلم و خواه ناخواه در گسترهء حیات به ویژه در ساحهء فرانباتی از بسیار قدیم شناخته شده بود؛ ولی به ناگزیر در نحوهء بیان و تعبیر و تفسیر و درجهء اهمیت آن از زمانی تا زمانی و از مکانی تا مکانی تفاوت هایی پیدا میشد و حتی تضاد و تعارض حادث میگردید

پوهندوی دوکتورسید حسام »مل«
 تتبع ونگا رش با استفاده ازمقاالت علمی وفشرده یاداشت ها
 ازمطا لعات روزمره ، تلخیص وترجمه اثار مترقی.
 *****
 
 قسمت ششم

پوهندوی دوکتور سید حسا م » مل«.
 
تتبع ونگارش با استفاده ازمقاالت علمی
و فشرده یاداشت هااز مطا لعا ت روزمره
 ****
در ضمیمه

 

دویمه مقاله 

 

لیکونکۍ : پا ل ستا یګن )Steigan Pal . )
منبع اودخپریدو نیټه : انفا رمیشن کلیرنګ هوز »10-10-0101 .»
ژباړونکۍ : پوهندوی دوکتور سید حسا م »مل« .
 
 ا مپریالیزم اوپه مینځنی ختیځ کي دآزادی
 ستراتیژیګا ني

در ضمیمه

زیاتې مقالې …