نوشته از ع. بصیر دهزاد 

هدف از مقاله بیان و توضیح یک سبک و مهارت متناسب و متعارف در عصر کنونی است که اکثرن در مجامع اجتماعی و سیاسی مورد استفاده قرار میگیرند. این مقاله یک نقد و یا یک سبکنگری بر شیوه های معمول و مورد استفاده بعض از قلم بدستان گرامی و یا شخصیت های هم نیست که در مجامع سیاسی- اجتماعی به بحث ها و گفتمان ها از طریق وسایل رسانشی میپردازند و یا درگرد همآئی های حضوری صحبت مینمایند

پوهند وی دوکتور سید حسا م » مل«.
 
تتبع ونگارش با استفاده ازمقاالت علمی
و فشرده یاداشت هااز مطا لعا ت روزمره
**** بخش سوم

بقیه در ضمیمه

پوهند وی دوکتور سید حسا م » مل«.
 
تتبع ونگارش با استفاده ازمقاالت علمی
و فشرده یاداشت هااز مطا لعا ت روزمره
 بخش دوم

پوهندوی دوکتور سید حسام » مل«.
تتبع ونگارش با استفاده ازمقاالت علمی
و فشرده یاداشت هااز مطا لعا ت روزمره
 ****
ادامه در ضمیمه 

 

پارسي ژباړونکی : صدیق رهپو طرزي
پښتو ژباړونکی : س . سېلنی

( درنو لوستونکو! د دې علمي اثر ژباړه د پښتو ژبې کره والي ته په پام کې نیولو او کارونې سره ، ښایي یو شمیر ځوانو لوستونکو ته ستونزمن وبریښي ، نو ځکه مې ستاسو د اسانتیا لپاره د اړوندې لیکنې په پای کې د ویینو " لغاتو ، کلیماتو" یو ځانگړی لړلیک " فهرست " جوړ دی ، کېدای شي مخکې تر لوستلو یې د وییو له مانا سره اشنا شوو


مګر میتوان از مرګ ګریزکرد؟ قرنها با مردم زنده ګی کردن چی سود خواهد داشت؟
پنج فیلوسوف اندیشه های شانرا در مورد مرګ بیان میکنند.
از نشریه فلسفه
نوشته ، سیمون ګوسمن
مترجم ، ذ. آسمایی
Soren Kierkegaard ( 1813 - 1855)
طرز فکر قرنها زیستن ، ترسناک است

محمد عالم افتخار

‏(دوامِ «ما برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم!»)‏

شیمایی از ساختمان کره زمین
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در سلسله مباحث جاری؛ برخ پنجم؛ عبارت بود از «زمین؛ سیاره منحصر به فرد در زون طلایی ‏حیات»‏
دوستی که درین روز های اخیر ایمیلش را داده بود تا مطالب را همزمان برایش ارسال دارم؛ در ‏دیدار کوتاه پرسید؛ آیا برایت معلوم میشود که چند نفر و چه قسم اشخاص؛ مقاله هایت را میخوانند؟
گویا به شوخی برایش گفتم: نه والله؛ ما هنوز به این اندازه؛ تکامل نیافته ایم!‏
 
بقیه در ضمیمه


از نشریه فلسفه‎
نویسنده ، کارولین فان ویلای‎
مترجم ، ذ. آسمایی‎
مګر روح احساس عمیق عقلانی ماست؟‎
متفکران و نویسنده های بزرګ در مورد هسته ان چی میګویند‎.
هومیروس ( ۸۰۰ - ۷۵۰ قبل از میلاد )‏‎ HOMERUS
بعد از مرګ با ما چی واقع میشود؟ هوموروس میدانست که روان در الیاس و اودیسه پاسخ این پرسش ‏است. با مرګ جسم از روح جدا میګردد. روح معنی تنفس را میدهد که انرا میتوان با زنده ګی ‏ترجمه کرد. با مرګ ، روح جسم را ترک میګوید


از نشریه فلسفه
نویسنده ، کارولین فان ویلای
مترجم ، ذ. اسمایی
مګر روح احساس عمیق عقلانی ماست؟
متفکران و نویسنده های بزرګ در مورد هسته ان چی میګویند.
هومیروس ( ۸۰۰ - ۷۵۰ قبل از میلاد ) HOMERUS
بعد از مرګ با ما چی واقع میشود؟ هوموروس میدانست که روان در الیاس و اودیسه پاسخ این پرسش است. با مرګ جسم از روح جدا میګردد. روح معنی تنفس را میدهد که انرا میتوان با زنده ګی ترجمه کرد. با مرګ ، روح جسم را ترک میګوید ، درست مثلیکه ادم تنفس بیرون میکشد ، که در حقیقت سایه روح و سایه خود است ، یک دوګانه یی از ادم مرده است ، که به سوی خدا حرکت میکند. برای هوموروس روح متعلق به زنده ګی نیست ، اما تنها بعد از مرګ خود را نشان میدهد

 
از نشریه فلسفه ، چاپ هالند
نوشته ، ګیرکو تیمپلمن
مترجم ، ‌ذ. اسمایی
فیلوسوف و تیولوګ ګیرکو تیمپلمن  به پاسخ سوالی میپردازد که آیا اسلام به روشنګری اجازه میدهد؟ او در مجموع چهار پاسخ مختلف را در رابطه به این پرسش بررسی میکند.
ګیرکوتیمپلمن در سالهای اخیرچندین کورس عنعنه های فلسفی اسلام را تدریس کرده است. او همیشه به این پرسش مواجه بوده که ، مګر اسلام روشنګری را اجازه نمیدهد؟

زیاتې مقالې …