مقالې

د ژوند سټنډرډ او ټولنیز وضعیت

د ژوند سټنډرډ او ټولنیز وضعیت

پوهاند محمد بشیر دودیال بیوزلي نه یواځې دا چې د یوه وګړي فردي مشکل دی، بلکې تر دې هم مهمه دا چې بیوزله ټولنه لا زیاتو ستونزو سره مخامخ وی...

شعرونه

ورورګلوۍ

ورورګلوۍ

ځينې ، ځینې په نامه باندې افغان دي په باطن کې ددې خاورې دښمنان دي په هویت د افغا...