مقالې

"امريکا تېروتنه کوي"

"امريکا تېروتنه کوي"

ملاعبدالسلام ضعيف په 1988 ز.کال کله چې شوروي اتحاد پرېکړه وکړه چې له افغانستانه وځي هغه وخت کې 6+2 (شپږ ګاونډي او دوه امريکا او شوروي اتحاد) هېوادونه په ژينو...

شعرونه

مخمس برغزل بیدل

مخمس برغزل بیدل

عزیزی غزنوی چهارسمت و دو سو راه رهروان بازستفراز و شیب گذرگاه کاروان بازستنگاه ک...

کولتور

ښاغلی مټیق ( چونګښه)

ښاغلی مټیق ( چونګښه)

د ماشومانو لپاره ناول په تېر پسې لیکوال : پاول وان لون پښتو کوونکی : یوسف هېواد...