خبرونه

مقالې

له داکتر ناشناس سره د شفع عیار د مرکې موخې او هدفونه

له داکتر ناشناس سره د شفع عیار د مرکې موخې او هدفونه

عبدالملک پرهیز «ناشناس ناشناس نیست کتاب» او په همدې مناسبت غونډو کې د ناشناس څرګندونې او د پښتو ژبې په اړوند د سکتاریستي او تنګنظره کړیو څرګندونې په ټولنیزو شبکو...

شعرونه

د آلو ګل

د آلو ګل

عزیزی غزنوی سلام سلام زما هر ګل ته سلامزما د هیواد غنچه او ګل ته سلامد سنایی په...

کولتور

یورش

یورش

دوهم داستان . نویسنده : سګرون شریواستوا مترجم : ذبیح الله آسمایی سیما که درچوکی...